info@cypool.net

Στείλτε μας email

+357 22760751

Κεντρικά Γραφεία, Λευκωσία

Πολιτικη απορρητου

1. Ποιοι Είμαστε;

H Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη αποδεκτών κινδύνων (εφεξής καλούμενη «η Κοινοπραξία») διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες οχημάτων ανά το Παγκύπριο και έχει τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Ζήνωνος Σώζου Αρ.23Α, 1075 Λευκωσία.

Το παρών κείμενο έχει σκοπό να σας παρέχει κατανοητή, διαφανή και άμεση πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεων μας απέναντι σας επειδή, η Κοινοπραξία μας έχει δεσμευτεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην προστασία έναντι της αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.

 Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις ασφαλιστικές ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υπηρεσία. Ωστόσο κατανοούμε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μια μεγάλη ευθύνη την οποία και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Για αυτό τον λόγο έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με ποια δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε.

Αυτή η Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υφιστάμενοι πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της Κοινοπραξίας, δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα, προμηθευτές και συνεργάτες. Με το να παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τις πληροφορίες κάποιου άλλου προσώπου όπως δικαιούχου στη Σύμβαση Ασφάλισης, ή προσώπου το οποίο υποβάλλει απαίτηση, για το οποίο παρείχατε συγκατάθεση ή λάβατε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων του, αποδέχεστε ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε κατά τον τρόπο που επεξηγείται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. Θα πρέπει να παραπέμψετε το πρόσωπο του οποίου τις προσωπικές πληροφορίες δίδετε στην Κοινοπραξία, στην παρούσα Πολιτική.

Μπορεί να σας δοθούν περαιτέρω Ειδοποιήσεις Επεξεργασίας σε κατοπινό στάδιο στις οποίες θα δίδεται έμφαση σε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών.

 Επίσης ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Πολιτική ούτως ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα της Κοινοπραξίας για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής.

 Στην Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται ορισμένες φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα», «προσωπικές πληροφορίες» ή «δεδομένα». Για τους σκοπούς της Πολιτικής, προσωπικά δεδομένα θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τυχόν ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

 Όταν αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε «επεξεργασία», ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποταθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κοινοπραξίας στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου μας γραφείου Ζήνωνος Σώζου Αρ.23Α, 1075 Λευκωσία  ή μέσω του email info@cypool.net

2. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρούμε στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενοι στις κάτωθι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους η ασφαλιστική συλλέγει τα δεδομένα αυτά,
 • συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται,
 • διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,
 • όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό της Κοινοπραξίας λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων.
3. Πως Γίνεται η Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων τις περισσότερες φορές γίνεται από εσάς απ’ ευθείας, είτε μέσω συμβούλων, είτε μέσω διαμεσολαβητών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να λαμβάνονται μέσω μιας πρότασης, η οποία υποβάλλεται άμεσα ή έμμεσα (μέσω συνεργατών ή/και αντιπροσώπων) σε εμάς ή μέσω της μεταξύ μας συμφωνίας, μέσω τηλεφωνικής ή κάθε άλλου είδους επικοινωνίας μαζί σας.

Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις, η συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει από τρίτους, όταν για παράδειγμα κάποιος σας κατονομάσει ως μέρος μιας πρότασης/Εταιρείας σύμβασης. Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να ληφθούν είτε από τρίτους (συνεργάτες, αντιπροσώπους, δικηγόρους, εξουσιοδοτημένα άτομα) είτε από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόμα και πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν:

(α) Κατευθείαν από εσάς (άμεσα ή έμμεσα):

 • Στα πλαίσια υποβολής ερωτήματος, αιτίασης, παραπόνου ή απαίτησης από μέρους σας
 • Δια ζώσης κατ΄ ευθείαν από τα φυσικά πρόσωπα,
 • Βιογραφικό σημείωμα δια χειρός, email, αλληλογραφία, κατ’ ιδίαν κατά την πρόσληψη
 • Ίδιος πελάτης, κλητήρας δια χειρός, εγγράφως με φάκελλο (Courier), email, συμπληρωματικά στοιχεία,

(β) Από διάφορες άλλες/«τρίτες» πηγές (ενδεικτικά):

 • Λογιστήριο, τιμολόγια (email), fax, SMS, ταχυδρομείο
 • Τράπεζα
 • Σύστημα Μισθοδοσίας
 • Έντυπο πρόσληψης υπαλλήλου, έντυπο κοινωνικών ασφαλίσεων (για πρώτη εργοδότηση), συμβόλαιο εργοδότησης
 • Μισθοδοσία, γραπτώς το έντυπο (3-008, 3-007), μισθός, υποστηρικτικά έντυπα,(IR7), λίστα ατυχημάτων και απαιτήσεων
 • Έντυπο απαίτησης κοινοπραξίας, έντυπο απαίτησης Rescueline, δεδομένα από ιστοσελίδα Rescueline, Επιστολή από αντιπρόσωπο άλλης χώρας
 • MIF (rejected πελάτες), μεσίτης (agent)
 • Άλλη Ασφαλιστική ή το σύστημα ERP Itena
 • Δικηγόροι
4. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

Η ασφαλιστική μας συλλέγει και επεξεργάζεται διαφόρων ειδών προσωπικά δεδομένα αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών, που προσφέρει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η πολιτική μας αυτή ισχύει τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εμπλεκόμενους, υφιστάμενους ή και υποψήφιους πελάτες μας.

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η ασφαλιστική μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα και με την ασφάλιση που θα σας παρέχει ως ακολούθως:

 • Όνομα, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αριθμός δελτίου ταυτότητος, Ημερομηνία Γεννήσεως, Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού, Προηγούμενοι Εργοδότες, Συστατικές Επιστολές, Πτυχία, ηλικία, μισθός, IBAN
 • Στοιχεία βιογραφικού
 • Στοιχεία επιταγής, αριθμός συμβολαίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, fax, email, αριθμός εγγραφής οχήματος
 • Έντυπο πρόσληψης, συμβόλαιο, αριθμός φορολογικού μητρώου, θέση, ημερομηνία έναρξης, ιατρικές πληροφορίες για την ομαδική ασφάλεια με Eurolife, άλλα εισοδήματα και άλλες φορολογικές απαλλαγές, αποκοπές, συνολικό ποσό ωφελημάτων, (έντυπο ασθένειας ΥΚΑ 3-008), μητρότητας 3-007, πατρότητας ) και υποστηρικτικά έγγραφα όπου χρειαστεί
 • Συνθήκες ατυχήματος, εμπλεκόμενοι – (Δείγμα 1) και συμφωνία ενοικίασης (περιπτώσεις ‘Z’), αντίγραφα άδειας οδηγών, τιμολόγια και υποστηρικτικά, (γνωματεύσεις γιατρών, φυσιοθεραπευτών αν εμπλακούν), μισθοδοσία (απώλεια απολαβών, αριθμός λογαριασμού), αριθμός ΙΒΑΝ, δεδομένα μαρτύρων (αν ισχύει), αεροπορικό εισιτήριο (αν έχασε πτήση), αντίγραφο διαβατηρίου,
 • Στοιχεία οχήματος, τίτλος ιδιοκτησίας, επιπρόσθετοι οδηγοί (ονόματα, αριθμοί ταυτότητας, τηλέφωνα, ημερομηνίες γεννήσεως, άδειες οδηγών), αποτελέσματα ΜΟΤ, ιατρικό ιστορικό, ατυχήματα, καταδίκες, παραβάσεις.
 • Λεπτομέρειες/ συνθήκες ατυχήματος και ποσά, άλλου εμπλεκόμενοι (ονόματα, αριθμοί ταυτότητας, οχήματα), ιατρικά δεδομένα
 • Επιπρόσθετοι οδηγοί (άδειες οδηγού, αριθμός ταυτότητας, όνομα, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο, διεύθυνση), αφαίρεση οδηγών, προσθήκη οχημάτων
 • Πιστοποιητικό θανάτου, στοιχεία διαχειριστών (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας)
5.  Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συλλεγούν από εμάς, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας στην ασφαλιστική μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω, από τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας ή και τους αντιπροσώπους μας ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένη υπηρεσία.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας.
 • Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.
 • Για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, για καταβολή αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, καθώς και άλλων προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.
 • Για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας.
 • Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.
 • Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων ατόμων τα οποία μας έχουν δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες (παράδειγμα, τρίτοι που αιτούνται αποζημίωση), των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται).
 • Για την συμμόρφωση της Κοινοπραξίας μας στους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εκείνα των επιχειρηματικών συνεργατών μας, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη· για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.
6. Σε Ποιους Ενδέχεται να Κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Ενδεχομένως να χρειαστεί να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με συνεργάτες μας για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την αιτούμενη ασφάλιση (π.χ εμπειρογνώμονες, εκτιμητές κ.α), με Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Τράπεζες, Φόρο Εισοδήματος, Συνεργάτες, Πελάτες, με Επενδυτικές /διαχειριστικές/ χρηματιστηριακές εταιρείες και συμβούλους επενδύσεων, Ελεγκτές, με Ασφαλιζόμενο/ πελάτης, με Έφορο, με Τμήμα Φορολογίας και άλλα κυβερνητικά τμήματα, με Εκτιμητές, Αντιπρόσωπο, Συνεργεία επιδιόρθωσης, Δικηγόρους, Γιατρούς, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (μέρος του ρίσκου), Αντασφαλιστές (ΕΕ), ταμείο ασφαλιστών μηχανοκινήτων οχημάτων, Dekra Γερμανίας, με MIF (μη αποδεκτοί κίνδυνοι που πρέπει να ασφαλιστούν), ΙΤ (προμηθευτής Itena), αστυνομία, αντιπρόσωπος πελάτη, με προμηθευτή λογισμικού.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, για λόγους αντίθετους από αυτούς, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική μας και χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Σε κάθε περίπτωση από την μεταξύ μας σχέση μπορεί τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ερευνητές, αντασφαλιστικές εταιρίες, έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών , που ως εκτελούντες την επεξεργασία θα τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της Κοινοπραξίας, βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Κοινοπραξία προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει σε συνεργαζόμενους τρίτους πάροχους και αντασφαλιστικών εταιριών, δικηγόρους, πραγματογνώμονες.

Σε κάθε διαβίβαση προς τρίτους λαμβάνεται εκ των προτέρων κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα απαραίτητα  για την εκτέλεση της σύμβασης, να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία αυτών, και οι οργανισμοί στους οποίους τα διαβιβάζονται έχουν δεσμευθεί γραπτώς προς εμάς πως τηρούν με την σειρά τους τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση των δεδομένων επέρχεται λόγω κάποια νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να κοινοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε η ασφαλιστική μας είναι η υπεύθυνη και υποχρεούται να συνάψει συμβατικές ρήτρες μεταξύ της Κοινοπραξίας και της Εταιρείας, στην οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, προς διασφάλιση και προστασία των πληροφοριών, που κοινοποιούνται.

7. Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Η ασφαλιστική μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία της  μόνο για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της  μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης εκτός και αν το απαιτούν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταξύ μας συμφωνία.

Λόγω της εναρμόνιση μας με τον Κανονισμό έχουμε καταλήξει στα χρονικά διαστήματα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας ανάλογα με την επεξεργασία που τυγχάνουν. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για την κατάληξη των χρονικών διαστημάτων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, οι λειτουργικές μας ανάγκες, οι έννομες υποχρεώσεις μας και η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Ως προς την ακριβή ενημέρωση των διαστημάτων διατήρησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κοινοπραξίας.

8. Ποια είναι τα Δικαιώματά Σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ένεκα αυτού η Κοινοπραξία έχει αναπτύξει μηχανισμό ικανοποίησης αιτημάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, ως ακολούθως:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε και να λάβετε αντίγραφο αυτών εφόσον τα κατέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής (right to be forgotten): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν. Τονίζουμε όμως πως η Κοινοπραξία είναι υποχρεωμένη να διαγράψει μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να διαγραφούν ως η πολιτικής διαγραφής δεδομένων μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα στην ασφαλιστική αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να προβάλετε τις ενστάσεις σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που προβάλετε το δικαίωμα αυτό, η επεξεργασία σταματά αυτόματα εκτός κι αν η Κοινοπραξία αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα προς υποστήριξη μιας νομικής/δικαστικής υπόθεσης.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Διατηρείτε το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν ως ορίζεται από την πολιτική διαγραφής της Κοινοπραξίας,
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητα της στην οποία βασιζόταν η ασφαλιστική μας πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος

1082 Λευκωσία

ΤΘ 23378

1682 Λευκωσία

Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κοινοπραξίας, στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου μας ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@cypool.net.

9. Αλλαγές στην Πολιτική μας

Οι αλλαγές στη Νομοθεσία ή στις τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις και από πλευράς μας.

Παρακαλούμε όπως διατηρείτε και εσείς συνεχώς επαφή με την Πολιτική μας, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και δεδομένα.

Η αναθεωρημένη πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www……….

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης εκδοχής της Πολιτικής σε έντυπη μορφή.